Positioning taxonomic research for the future

Deyuan Hong, Wenying Zhuang, Min Zhu, Keping Ma, Xiaoquan Wang, Dawei Huang, Yalin Zhang, Guodong Ren, Wenjun Bu, Wanzhi Cai, Dong Ren, Ding Yang, Aiping Liang, Fengyan Bai, Runzhi Zhang, Fumin Lei, Shuqiang Li, Hongzhi Kong, Lei Cai, Yucheng Dai, Chaodong Zhu, Qisen Yang, Jun Chen, Zhongli Sha, Jianping Jiang, Jing Che, Donghui Wu, Jiatang Li, Qiang Wang, Xinli Wei, Ming Bai, Xingyue Liu, Xuexin Chen, Gexia Qiao

Zoological Systematics ›› 2022, Vol. 47 ›› Issue (3) : 185-187.

PDF(175 KB)
PDF(175 KB)
Zoological Systematics ›› 2022, Vol. 47 ›› Issue (3) : 185-187. DOI: 10.11865/zs.2022301
Editorial

Positioning taxonomic research for the future

    {{javascript:window.custom_author_en_index=0;}}
  • {{article.zuoZhe_EN}}
Author information +
History +

HeighLight

{{article.keyPoints_en}}

Abstract

{{article.zhaiyao_en}}

Key words

QR code of this article

Cite this article

Download Citations
{{article.zuoZheEn_L}}. {{article.title_en}}. {{journal.qiKanMingCheng_EN}}. 2022, 47(3): 185-187 https://doi.org/10.11865/zs.2022301

References

References

{{article.reference}}

Funding

RIGHTS & PERMISSIONS

{{article.copyrightStatement_en}}
{{article.copyrightLicense_en}}
PDF(175 KB)

Accesses

Citation

Detail

Sections
Recommended

/